Pirofornost  Silana

 

Magnezijev silicid u dodiru s klorovodičnom kiselinom stvara silan koji se pak u dodiru sa zrakom spontano zapali.

Pribor
Epruveta (16 mm x 160 mm), jedna laboratorijska čaša od 100 mL, mala žlica, metalni poslužavnik s pijeskom, plinski brener, metalni stalak s klemom i mufom.

Kemikalije
Magnezij u prahu, silicijev dioksid u prahu, 1:1 klorovodična kiselina

Sl. 1. Aparatura

Sl. 2. Gorenje silana

Postupak
• Napravite smjesu od 2 g magnezija i 2 g silicijevog dioksida.
• Stavite smjesu u epruvetu.
• Sastavite aparaturu u digestoru kao što je prikazano na Sl.1.
• Zagrijte epruvetu sa smjesom s plamenom brenera.
• Kad reakcija krene, a to se može opaziti pojavom usijavanja, prekinite zagrijavanje.
• Nakon hlađenja, ako je potrebno, razbite epruvetu u tarioniku i uklonite komade stakla.
• U digestoru, dodajte sadržaj epruvete u malim porcijama u posudu s klorovodičnom kiselinom kao što je prikazano na Sl. 2.

Opažanje i rasprava
Magnezijev silicid se priprema zagrijavanjem smjese koja se sastoji od magnezija i silicijevog dioksida.

2Mg(s) + SiO2(s) = Si(s) + 2MgO(s)

Kada se magnezijev silicid doda u solnu kiselinu razvija se plin.

2Mg(s) + Si(s) = Mg2Si(s)

Ovaj plin je silan i zapali se u dodiru s kisikom pa se stvara silicijev dioksid.

SiH4(g) + 2O2(g) = SiO2(s) + 2H2O(g)


Mjere opreza
Pokus izvodite u digestoru. Na početku, epruvetu sa smjesom ne trebate zagrijavati na dnu. Zbog mogućnosti reakcije:

Mg(g) + H2O(l) = H2(g) + MgO(s)

u kojoj učestvuje voda kao prisutna vlaga u smjesi, sadržaj može biti izbačen iz epruvete. Zagrijavanje treba primjeniti ne na dnu već na sredini epruvete, a reakcija počinje kada se može primijetiti da smjesa gori s usijavanjem i tada treba prekinuti zagrijavanje.