Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

 

Експерименти на микроскала

 

 

Контракција на волумен при мешање на две течности 

Познатиот експеримент за контракција на волуменот при мешање на вода и етанол е предложен во верзија на микроскала. Со примена на капилара промената на волуменот може јасно да се види, па дури и кога се користат само по 2 mL од двете течности.

 

 

 

Амонијачна фонтана

Во пластична пипета се генерира амонијак што се собира во мала епрувета. Епруветата се затвора со гумен затворач (низ којшто минува медицинска игла) и се потопува во вода.

 

Кристализација од презаситен раствор

Се приготвува пластична ампула од пипета којашто се полни со презаситен раствор од натриум ацетат. Со сечење на капилара од ампулата отпочнува егзотермен процес на кристализација следен со намалување на волуменот.

   

Електрохемиска корозија на алуминиум

Разреден раствор на жива(II) хлорид во контакт со алуминиум предизвикува релативно брза корозија на металот.

 

Електролиза на вода во пластична пипета


Електролиза на водата се врши во пластична пипета. Експлозијата на грмливиот гас се активира со искра.

   

Определување на волуменскио удел на кислородот во воздухот

Презентиран е едноставен и брз метод за определување на волуменскиот удел на кислородот во воздухот базиран на негова реакцијата со азот моноксидот.

 

 

 

Генерирање на водород

Водородот се генерира во пластична пипета.

   

Генерирање на кислород

Кислородот се генерира во пластична пипета.

 

Ракета со грмлив гас

Со искра од пиезо елемент се иницира реакција во грмлив гас што се наоѓа во мала ракета изработена од пластична пипета.